Vouchers online bestellen

vul dit formulier in om vouchers te bestellen
Blauwe vouchers (8,50 € excl. BTW)
Rode vouchers (10,30 € excl. BTW)
Verzendkosten
7.5 €
Totaal
{{(((bleu*8.50*1)+(rouge*10.30*1)+7.5))}} € exlc. BTW
Zie de algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN :

Artikel 1 - Voorwerp van de overeenkomst
1.1. Huidige overeenkomst (hierna genaamd de «Overeenkomst ») heeft tot voorwerp de voorwaarden en bepalingen te omschrijven volgens dewelke FLEET-WASH zich ertoe verbindt aan de CLIËNT, die er zich toe verbindt ze aan te kopen, Vouchers te leveren uitgegeven door FLEET-WASH, evenals de diensten te omschrijven waarop deze Vouchers recht geven aan de CLIËNT en/of de uiteindelijke drager van de Vouchers.
1.2. De verschillende soorten Vouchers uitgegeven door FLEET-WASH, hun prijzen exclusief BTW en de diensten waarop ze respectievelijk recht geven aan hun titularis bij voorlegging en overhandiging in één van de wasstations die het logo “FLEET-WASH” gebruikt, worden beschreven op de website www.fleet-wash.com. De Overeenkomst is, behoudens andersluidende bepaling, van toepassing op alle leveringen van Vouchers door “FLEET-WASH” aan de CLIËNT.

Artikel 2 - Facturatie - Levering
De Vouchers besteld door de CLIËNT zullen het voorwerp uitmaken van een onmiddellijke facturatie verhoogd met de verzendkosten en de jaarlijkse lidsbijdrage van 10€ (hierna genaamd de "Prijs").
2.1. FLEET-WASH verbindt er zich toe, al de Vouchers van de bestelling per bezorger of aangetekende zending, beiden met ontvangstbewijs, op te sturen naar elke vooraf overeengekomen plaats in België, en dit binnen de 10 werkdagen na ontvangst van betaling van de factuur op rekening van FLEET-WASH. FLEET-WASH is alleen verantwoordelijk voor de Vouchers vervat in de verzending aan de CLIËNT tussen het ogenblik van de productie en het ogenblik van de effectieve levering op het met de CLIËNT afgesproken adres. In geval van verlies, diefstal of vernietiging tijdens het transport, verbindt FLEET-WASH zich ertoe de missende verzending(en) gratis en zo snel mogelijk te vervangen.
2.2. De aan de CLIËNT geleverde Vouchers zullen niet worden teruggenomen, noch ingeruild, noch worden terugbetaald om welke reden dan ook. Hun geldigheid is vermeld op de Vouchers en zal niet langer zijn dan 6 maanden te rekenen vanaf volledige afbetaling van de factuur. Voorbij deze datum verliezen ze automatisch en definitief alle waarde.

Artikel 3 - Prijs van de Vouchers en de geleverde diensten van FLEET-WASH
3.1 De Vouchers worden verkocht door FLEET-WASH aan de CLIËNT aan een vastgestelde prijs volgens het tarief zoals vermeld op keerzijde. Deze prijzen worden in Euro gegeven, exclusief verzendkosten en jaarlijkse lidsbijdrage van 10€ per maatschappij en exclusief verzendkosten. De Vouchers worden exclusief verkocht in boekjes van minimum 6 stuks.
3.2 FLEET-WASH behoudt zich het recht voor op elk ogenblik, middels een opzegtermijn van één maand schriftelijk ter kennis gegeven aan de CLIËNT, de prijs van de Vouchers, van de diensten en/of de leveringskosten te kunnen wijzigen.

Artikel 4 - Verantwoordelijkheid van FLEET-WASH
De CLIËNT herkent uitdrukkelijk te zijn ingelicht van het feit dat de reinigingsdiensten waartoe de Vouchers « FLEET-WASH » recht geven, uitgevoerd worden door onafhankelijke wasstations, in eigen naam en voor eigen rekening, die zijn aangesloten bij het « FLEET-WASH » concept. De CLIËNT erkent bijgevolg uitdrukkelijk dat FLEET-WASH niet aansprakelijk kan worden gehouden voor welke schade dan ook opgetreden tijdens of naar aanleiding of tengevolge van het gebruik van een Voucher of het aanbieden of de reiniging van een voertuig in één van zijn onafhankelijke wasstations, met dien verstande dat de CLIENT FLEET-WASH vrijwaart voor alle vorderingen tegen deze laatste. Elke eventuele klacht in verband met de kwaliteit van de geleverde reinigingsprestaties zal rechtstreeks worden gericht aan het betrokken onafhankelijke wasstation. Enkel de authentieke en niet-vervallen Vouchers zullen worden uitgevoerd door de onafhankelijke wasstations die deelnemen aan het FLEET-WASH concept.

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst
De Overeenkomst wordt afgesloten voor een onbepaalde duur en betreft enkel een kaderovereenkomst zonder aankoopverplichting.

Artikel 6 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
De Overeenkomst wordt beheert door Belgisch recht. Elk ermee verband houdend geschil zal tot de exclusieve bevoegdheid behoren van de rechtbank van Koophandel van Brussel.

Bedankt voor uw bestelling! Deze zal zo snel mogelijk behandeld worden.

Gelieve alle vakjes in te vullen